Lão rất đứng đắn nhưng cái máy ảnh “hư thân mất nết” quá

SKĐS - Hôm ấy, cả đoàn nhà văn đi vãn cảnh đền Đô. Tài chụp...

Nguồn: - 12:00