LMHT: Thấy Warwick mới bá vẫn chưa đủ, Riot tiếp tục buff cho Quái Thú Sổng Chuồng, lần này là tăng SMPT

LMHT: Thấy Warwick mới bá vẫn chưa đủ, Riot tiếp tục buff cho Quái Thú...

Nguồn: - 17:36