Nếu bạn muốn đắm mình trong không gian Hà Nội xưa cũ, hãy đến đây!

Những chỗ này không dành cho người vội vàng, ghé chút rồi đi. Bởi không...

Nguồn: - 10:09