Nói thẳng sự thật siêu nghĩa trang lấn rừng Tam Đảo

Nếu tỉnh kiên quyết làm, cứ căn cứ theo Luật bảo vệ phát triển rừng,...

Nguồn: - 08:30