Phát hiện nhiều bóng khí tròn li ti bao quanh sao lùn trắng

(Kiến Thức) - Một hiện tượng thiên văn lạ mới được phát hiện trên sao...

Nguồn: - 07:45