Bi kịch trong một pha sang đường và sức mạnh siêu nhiên đến từ chiếc áo mưa