Theo Bộ Xây dựng, Đề án xây dựng Khu đại học Phố Hiến (diện tích hơn 1.000ha, vị trí nằm trong ranh giới hành chính của TP Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009.

Để cụ thể hóa Đề án Khu đại học Phố Hiến và Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Hưng Yên và vùng phụ cận (được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 27/02/2010), Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đại học Phố Hiến được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 làm cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu đại học Phố Hiến thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của UBND tỉnh Hưng Yên phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2003.

Loading...

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Điều 28, Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) và Đề án xây dựng Khu đại học Phố Hiến: Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có phạm vi ranh giới nằm trên địa bàn TP Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, có tính chất là Đại học cấp Vùng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô, không phải khu nghiên cứu, đào tạo cấp Quốc gia. Vì vậy, việc tổ chức lập/điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch Khu đại học Phố Hiến thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của UBND tỉnh Hưng Yên.

Do quy mô, tính chất của Khu đại học Phố Hiến và để đảm bảo tính khả thi trong đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Hưng Yên cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương và lấy ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành liên quan trước khi điều chỉnh quy hoạch Khu đại học Phố Hiến.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Khánh An

Báo xây dựng