Không để lọt vào cấp ủy người không xứng đáng, không bỏ sót cán bộ có đức, có tài - Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ được tổ chức tại huyện Cẩm Thuỷ – Thanh Hóa với Bí thư huyện uỷ nhiệm kỳ mới không phải là người địa phương – Ảnh: THCT

Đó là nội dung mà Ban Tổ chức Trung ương vừa có công văn gửi ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Theo đó, trong điều kiện phải tăng cường phòng, chống đại dịch COVID-19 nhưng đến hết ngày 30-6-2020 các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội của 99,8% tổ chức cơ sở đảng, cơ bản không có vướng mắc.

Kiểm phiếu bằng máy tính

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức trung ương cho rằng các đơn vị đã sớm có văn bản cụ thể, thực hiện thống nhất, các báo cáo chính trị, kiểm điểm được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi, có chương trình hành động…

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và được các cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt, đồng ý giới thiệu. 

Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, số dư hợp lý nên có rất ít nhân sự được ứng cử, đề cử tại đại hội.

Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy tính; hầu hết chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu… 

Nhiều nơi thực hiện tốt chủ trương thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy và trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ 100%. Bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư ở các đảng bộ xã, phường, thị trấn mới sáp nhập đạt kết quả tốt.

Chưa thẳng thắn tự phê bình và phê bình

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân như: báo cáo chính trị của một số nơi chưa cân đối; nội dung còn dàn trải, mang tính liệt kê, đánh giá chưa toàn diện, thiếu tính khái quát, chưa chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

Bài học kinh nghiệm chưa sâu sắc; báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy có nội dung còn trùng lặp với báo cáo chính trị, chưa thẳng thắn tự phê bình và phê bình; chưa chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; chưa mạnh dạn nhận trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể…

Thời gian thảo luận còn ít, nội dung nặng về báo cáo thành tích, chưa tạo được không khí tranh luận, phản biện. Tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở nhiều nơi chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Một vài nơi bầu thiếu chức danh bí thư, phó bí thư nhưng lại được cấp ủy cấp trên chỉ định ngay sau đại hội, chưa tạo được sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân. Cá biệt, còn một số nơi đề cử đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ do năng lực, uy tín thấp tái cử, không được đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới…

Chỉ tiêu cần có tính phấn đấu cao

Do đó, để tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương lưu ý cần rút kinh nghiệm. 

Đó là các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị 35, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ, bài viết về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp…

Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học sâu sắc.

Cần dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, toàn diện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại…

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Làm đến đâu chắc đến đó

Các tiểu ban, tổ giúp việc chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt việc gợi ý thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và cấp mình.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương châm Làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Trong công tác nhân sự đại hội phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện là chính, đồng thời đánh giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác thông qua các sản phẩm cụ thể; đồng thời, phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đa số.

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân.

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, lắng nghe phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời.