Có thể CSGT chưa thuộc luật, không nắm được quy định tại Công ước 1968