Do HĐND cấp phường hoạt động hình thức, không hiệu quả, thành phố Hà Nội đề xuất thí điểm không tổ chức HĐND tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc này, đồng thời gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo nghị quyết, 177 phường sẽ thí điểm không tổ chức HĐND phường trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HĐND, UBND các cấp, bắt đầu từ 1/6/2021 đến khi Quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm.

Việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP.Hà Nội nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền TP.Hà Nội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới”, Bộ Nội vụ dẫn giải.

Theo Bộ Nội vụ, việc thực hiện thí điểm 177 phường không tổ chức HĐND được thực hiện trên các căn cứ pháp lý vững chắc cả về lý luận và thực tiễn.

Sáp nhập xã, thành lập mới các phường