Tịch thu phương tiện vĩnh viễn khi vi phạm các lỗi sau tại Nghị định 100 - Ảnh 1.
Tịch thu phương tiện vĩnh viễn khi vi phạm các lỗi sau tại Nghị định 100 - Ảnh 2.